ETICKÝ KÓDEX

Kódex, ako základná etická norma správania sa našich členov- odborných pedikérov, nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi.
Etický kódex predstavuje isté vyjadrenie celkovej filozofie organizácie. Je to filozofia slušnosti, korektného prístupu, ale aj profesionálneho citu a osobnej zodpovednosti každého člena. Je štandardom v renomovaných spoločnostiach a je čoraz viac žiadaný celou spoločnosťou.
Tento etický kódex by sa mal stať osobnou filozofiou každého našeho člena.

 
ETICKÝ KÓDEX PEDIKÉRA

1. Etický kódex pedikéra vyjadruje základné ciele a hodnoty pedikérskeho povolania.
    Odborný pedikér berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať
    hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.

2. Kódex informuje pedikérov aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach
    a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám pedikérského povolania.
 
3. Pedikéri majú povinnost:
   • napomáhať k uzdravovaniu
   • predchádzať chorobám
   • spolupracovať s lekármi pre udržiavanie zdravia

4. Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní pedikérskej starostlivosti metódou
    procesu, zvažujú pedikéri dôsledky pre klienta, rodinu
    a komunitu a všeobecné princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy pedikérskeho ošetrenia.

    Najzákladnejšie z nich sú:
   • úcta a rešpekt k ľudskému životu
   • autonómia – sebaurčenie jednotlivca,
   • konanie dobra
   • vyhýbanie sa spôsobeniu škody
   • zachovávanie mlčanlivosti
   • pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.

5. Pedikér  si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť človeka, akceptuje klienta
    a poskytuje mu  starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu,
    rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické
    presvedčenie.

6. Pedikér  ochraňuje klientovo právo na súkromie tak, že chráni informácie dôverného
   charakteru. 


7. Pedikér je povinný sústavne si prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické
    zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi
    vedeckými poznatkami v pedikúre.

8.  Pedikér je zodpovedny za vlastné  rozhodnutia a výkony.

9. Pedikér je zodpovedný za profesionálnu kvalitu pedikérskej starostlivosti.
    Zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov)
    pedikérskeho povolania.

10.Pedikér  pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bol poverený zdravotníckymi
    pracovníkmi, je oprávnený ich prijať len vtedy, ak si je istý, že je spôsobilý na ich 
    výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností.
    Rovnako musí postupovať pri delegovaní  úkonov na iné osoby.

11. Pedikér sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne
     pedikérskeho ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do pedikérskej  praxe.

12. Pedikér sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných
     podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality pedikérskej starostlivosti.

13. Pedikér sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu ošetrovania chodidiel, podpore
     a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.

14.Pedikér spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi
    v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a
    s občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti
    o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.

************************************************************************************************************************************
Akceptačná doložka

Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený/á so znením Etického kódexu pedikéra.
Prehlasujem, že mi je obsah tohto Etického kódexu jasný, jednotlivé jeho body beriem na
vedomie a budem sa nimi v rámci výkonu svojej práce riadiť.

V ........................................................... dňa:...............................................................

................................................................ ................................................................
Meno Priezvisko                                                            (podpis)
 
 ***********************************************************************************************************************************